The Hero Within – De Held Binnenin

  • 0

The Hero Within – De Held Binnenin

Categorie :Blog,Pennenstreken

Living in these recent times many have become increasingly fearful, anxious and insecure.

In deze recente tijden zijn velen steeds banger, angstiger en onzekerder geworden.

The media is full of information, putting us in overload trying to discern who we trust, and what information is really true or fully accurate.

De media zit vol met informatie, waardoor we overbelast raken door te proberen te onderscheiden wie we vertrouwen, en welke informatie echt waar of volledig nauwkeurig is.

When we were young, we had our childhood heroes like Superman, who exemplified honesty, Integrity, humility, and a sincere life serving others.

Toen we jong waren, hadden we onze jeugdhelden zoals Superman, die een voorbeeld waren van eerlijkheid, integriteit, nederigheid en een oprecht leven dat anderen diende.

We are hard pressed today to find these qualities in people, who can we look up to?

We hebben tegenwoordig moeite om deze eigenschappen in mensen te vinden, naar wie kunnen we opkijken?

These challenging times can present us with a need to find new ways to adapt.

Deze moeilijke tijden kunnen ons de behoefte geven om nieuwe manieren te vinden om ons aan te passen.

I invite you to consider explore in a deeper way the actual meaning of the words authentic, honest, integrity and compassion.

Ik nodig jullie uit om op een diepere manier de werkelijke betekenis van de woorden authentiek, eerlijk, integriteit en mededogen te onderzoeken.

Words carry energy, meditating on each one to explore the deeper meaning for you can offer a profound journey into valuable insights.

Woorden dragen energy en terwijl jij mediteert op elk woord om de diepere betekenis te verkennen, kan deze diepgaande reis jou waardevolle inzichten bieden.

Spend time on each word, Feel yourself embodying that word. Make it a game to wear one of these words for a day.

Besteed tijd aan elk woord, voel jezelf dat woord belichamen. Maak er een spel van om een van deze woorden een dag lang met je mee te dragen.

We may discover as we allow ourselves to embody these living words more and more, we discover the hero within.

Alsof we onszelf toestaan deze levende woorden meer en meer te belichamen, kunnen we ontdekken dat we de innerlijke held openbaren.

We then have a strong foundation, and combining this with being heart centered and listening to our intuition, we can feel a greater sense of security, self confidence and greatly reduce our fears.

We hebben dan een sterke basis, en door dit te combineren met hartgericht zijn en luisteren naar onze intuïtie, kunnen we een groter gevoel van veiligheid en zelfvertrouwen voelen en onze angsten aanzienlijk verminderen.

Offered in love & service, Aangeboden in liefde & service,

Mary  Jones 


Geef commentaar

Blijf op de hoogte!