Corona & herbronnen

  • 0

Corona & herbronnen

Categorie :Blog,Pennenstreken

Omdat het lijkt alsof onze wereld midden in een grote storm zit, vol grijze wolken die het zicht belemmeren, en met stromende regen, waarbij de wind ons koud, angstig en alleen doet voelen.

Alle negativiteit in deze wereld, alle verwarring, alle zorgen in grote angst, wervelen om ons heen in zo’n groot lawaai en afleiding die ons uit balans brengen.

Het is de belangrijkste tijd om naar binnen te gaan en onze verbinding met de Goddelijke Bron en de oneindige liefde te voelen die ons doordringt en ons omringt.

Door Goddelijke Liefde en Genade worden we verheven boven de storm boven de wolken, in liefdevolle armen opgetild boven de winden van grote afleiding die ons uit onze koers blaast.

Door Goddelijke Genade en Liefde worden we in de zon gebracht die er altijd is en altijd schijnt en we zijn doordrenkt van goddelijk licht, onbeschrijfelijke schoonheid en vrede. We zijn nu gezegend met het vermogen om duidelijk te zien en te voelen wat echt belangrijk is. De openbaring dat we allemaal één en allen innige liefde zijn.

Dus nodig ik je uit om boven al het lawaai en de afleiding van de wereld uit te stijgen en met een duidelijke visie te zien en de grote opluchting en het gemak in je hart te voelen, en de goddelijke liefde te voelen die er altijd is, je bent oneindig geliefd.

Mary Jones

www.maryjonesheartsong.com

As it seems that our world is in the middle of a great storm full of gray clouds obstructing view, and rain pouring, the wind blowing making us feel cold, fearful and alone.

All the negativity in this world all the confusion all the worry in great fear swirl around us in such a great noise and distraction pulling us off balance.

It is the most important time to go within and feel our connection to Divine Source and the infinite love that saturates us and surrounds us.

By Divine Love and Grace we are elevated above the storm above the clouds, Lifted in loving arms above the winds of great distraction that blows us off course.

By Divine Grace and Love we are brought into the sun which is always there which is always shining and we are saturated with Divine Light, indescribable beauty, and peace. We are now gifted with the ability to see clearly, and feel what is truly important. The revelation that we are all one and all dearly loved.

So I invite you to rise above all the noise and distraction of the world and see with clear vision and feel the great relief and ease in your heart, and feel the divine love that is always there, you are loved beyond measure. 

Mary Jones

www.maryjonesheartsong.com


Geef commentaar

Blijf op de hoogte!